Saltet - människans själ? Del 1


Anna Tillberg


Många gånger har jag undrat varför salt förr ansågs så helande medan det nu för tiden anses som dåligt för oss människor. En allmänt spridd uppfattning är numera att vi äter för mycket salt och att vi ska sträva efter att minska saltintaget för att undvika de nya folksjukdomarna som hjärtinfarkt, stroke och njursjukdom. Dessa beräknas kunna minska med 30 procent om saltkonsumtionen halveras. (1).

Samtidigt vet vi att saltet fyller livsnödvändiga funktioner. Med tanke på den debatt vi har i dag om kvaliteten på livsmedel i stort, tycker jag att det är märkligt att inte kvaliteten på saltet vi äter debatteras mer. Salt har förvisso blivit trendigt och i butiken finns det mängder av sorter att välja mellan. Vad ska man köpa?
För att ta reda på mer om salt har jag läst boken Water & Salt – The Essence of Life av medicine doktor Barbara Hendel och Peter Ferreira. I denna artikel gör jag på inga vis anspråk på att berätta sanningen om salt, men vill förmedla en aspekt av salt som sällan når ut genom mediabruset. Boken tar upp salt ur både ett biokemiskt och ett biofysiskt perspektiv.(2) Hendel och Ferreira menar att endast det kemiska perspektivet inte räcker till för att förklara saltets terapeutiska egenskaper. Salt är så mycket mer än den kemiska formeln. Man måste se saltet även ur ett biofysiskt perspektiv för att få en mer heltäckande förståelse för dess egenskaper och helande effekter. Som vi ska se lite längre fram har våra förfäder förstått att använda saltet för många olika sjukdomstillstånd.

Saltet – människans själ?
Människor har sen tidernas begynnelse varit medvetna om saltets betydelse för sitt eget välbefinnande. Men då pratar vi förstås inte om vårt moderna industrisalt utan om ett naturligt kristallint salt som inte bara innehåller natrium och klorid utan även alla de mineraler och spårelement som våra kroppar är uppbyggda av och som återfanns i den näringstäta vätska som livet uppstod ur.
Rent kristallsalt kallas i geologiska kretsar för halit. Ordet härstammar från de keltiska orden ”hall” (som betyder salt, men även vibration) och lit (ljus). Kristallsalt kan alltså lite förenklat översättas som ”ljusvibration”. Mer om den kristallina formens betydelse längre fram i artikeln.
Vi kan i språket hitta en mängd ledtrådar till hur vi historiskt har betraktat saltet och dra slutsatsen att saltet haft en mycket stor betydelse för oss. Varje saltfyndighet som hittades var en skatt som vördades och vaktades. Senare i historien kallades också saltet för det vita guldet. Det spelade en stor roll i det internationella politiska maktspelet och var också ofta en anledning till krig. Det engelska ordet ”salary” (lön) härstammar t.ex. från det latinska ”salarium” som syftar på betalningen som romerska soldater fick för att köpa salt.
Sallad betyder ”saltad” och kommer från den gamla romerska seden att salta gröna bladgrönsaker. Många orter har uppkallats efter saltet. I tysktalande länder hittar vi t.ex. Salzburg, Salzgitter, Bad Reichenhall, Hallein m.fl. Förutom att ”hall” betyder salt och vibration, har ordet samma rötter som det tyska ordet ”heilig” som betyder helig. Hall härleds även till ordet ”själ”. Kelterna trodde att själen uppstod ur havet.
Man kan undra om kelterna anade att saltet innehöll alla grundelementens frekvensmönster. De hade hur som helst stor kunskap om hur man botade sjukdom och återställde energiobalanser med hjälp av salt.

Bordssalt
Dagens bordssalt har ingenting gemensamt med ett naturligt kristallsalt. I och med den industriella utvecklingen började man rena saltet. De essentiella mineralerna och spårelementen ansågs som orenheter. Och kvar blev bara natriumklorid (NaCl).
Endast en mycket liten del av världens saltproduktion hamnar i våra kök i form av s.k. bordssalt. Den större delen, 93 procent, används inom industrin i olika kemiska processer som kräver NaCl – t.ex. tillverkningen av tvättmedel och plaster. Industrins behov av ren NaCl verkar spilla över på livsmedelsindustrin där samma sorts salt används som krydda och konserveringsämne i allehanda färdigrätter.
Förutom att bordssaltet har renats från alla mineraler tillsätts ofta jod, fluor, tiocyanater, klorogensyra och metallsalter. Exempelvis används kalciumkarbonat, magnesiumkarbonat och aluminiumhydroxid som klumpförebyggande medel liksom natriumferrocyanid (E535) och kaliumferrocyanid (E536). Tillverkaren är inte skyldig att uppge dessa ämnen på en innehållsförteckning.
För vår hälsas skull kan man ifrågasätta många av dessa tillsatser. Den ansedda tyska tidningen Öko-Test har klassat halogener som fluor, brom och klor som olämpliga för konsumtion eftersom de anses orsaka allergier och är cancerogena.
Vitt salt saknar alltså liksom andra raffinerade livsmedel sina ursprungliga beståndsdelar. Det renade bordssaltet är en aggressiv substans som måste neutraliseras av andra ämnen i kroppen för att pH:t ska hållas neutralt. De mineraler som krävs för detta är kalium, kalcium, magnesium och alla de övriga spårelementen som tagits bort i reningsprocessen.

Kvalitetssalt
Om definitionen på kvalitet är ett rent, oraffinerat salt, kan man räkna in diverse olika sorters havssalter och bergssalter som i sin tur kan delas upp i olika underkvaliteter. Tanken här är emellertid inte att räkna upp alla olika sorters salt som kan hittas i affären utan att försöka förstå vad det är som skiljer det terapeutiskt användbara saltet från övriga salt.

Havssalt
Vi härstammar från havet och än idag kan vi se vårt arv i blodet, som innehåller samma saltkoncentration och samma halter av övriga mineraler och spårämnen som havsvattnet. Mycket intressant forskning om terapi med havsvatten finns att läsa om på webbplatsen http://www.oceanplasma.org/documents/cases.html#x_main.
Den franska biologen Rene Quinton genomförde i början på 1900-talet ett experiment där han bytte ut blodet i hundar mot havsvatten. Hundarna överlevde och blev dessutom mot all förmodan både piggare och friskare efter detta ganska drastiska försök!
Men från att ha varit livets vagga har vi omvandlat våra världshav till hela världens soptipp. De har förorenats med oräkneliga tungmetaller och kemikalier som alla innehåller frekvensmönster som disharmonierar med våra kroppar. Därför menar Hendel och Ferreira att havssalt generellt sett inte längre har den positiva inverkan på vår hälsa som det hade förr.
Åttio procent av saltproducenterna raffinerar dessutom sitt havssalt. Vill man ha ett så bra havssalt som möjligt kan man leta efter salt bland de oraffinerade atlantsalterna som är lite gråbruna i färgen. De innehåller inga tillsatser och skördas enligt traditionella metoder med träredskap.

Kristallsalt
Det renaste saltet finner vi dock i bergen. När de förhistoriska oceanerna drog sig tillbaka efterlämnades saltet i skydd för moderna tiders föroreningar. Kristallsalt återfinns i bergen men skiljer sig från vanliga, billigare bergssalt. En förutsättning för att kristallsalt ska bildas är nämligen ett enormt tryck under lång tid. Ju högre tryck, desto mer överlägsen struktur/ordning bildas inuti kristallen.
Kristallsaltet är dyrt att utvinna då det bara finns i speciella ådror i saltlager i vissa berg. Man kan inte utvinna det med de metoder som gruvnäringen normalt använder eftersom kristallsaltet inte kan berabetas mekaniskt. Oftast utvinner man hundra gånger mer vanligt bergssalt innan man hittar kristallsalt. Eftersom det bara var de allra rikaste som hade råd att använda kristallsalt kallades det förr för ”kungens salt”.
Kristallformen innebär att saltet har en geometrisk, kubisk struktur. Biofysiskt menar man att kristallen är konstruerad av fotoner, ljuskvanta, som är ren ljusenergi. Denna energi kan lösgöras från saltstrukturen när man löser upp saltet i vatten.
Kristallstrukturen är elektrisk, inte molekylär. Skillnaden mellan ett vanligt bergssalt och ett kristallsalt är alltså att mineralerna i bergssaltet inte är fullständigt integrerade i en kristallstruktur, utan hänger liksom lite löst utanpå. Detta innebär att de inte är tillräckligt finfördelade för att kunna ta sig in i cellerna. Mineralerna som däremot är fångade i saltkristallens struktur joniseras och har därmed möjlighet att tränga in i alla kroppens celler.
De mineraler som fångas inuti kristallen har alltså en partikelstorlek som är tillräckligt liten för att kunna tränga in i den mänskliga cellen och omsättas där. Det som inte kan ta sig in i cellen kan inte heller metaboliseras. Detta menar man är förklaringen till att vi kan känna saltsug vid relativ saltbrist trots en alldeles för hög saltkonsumtion.
Hendel och Ferreira betraktar kristallsaltet mer som en informationsbärare än som en krydda och anser att kristallformen är förutsättningen för att information ska nå våra celler. De menar också att endast ett naturligt kristallsalt ger förutsättningar för att säkra den geometriskt korrekta strukturen i kroppen. Om dessa strukturer saknas uppstår energibrist. Salt ska alltså inte användas i första hand för att tillföra smak till vår mat utan för att ge oss det rätta frekvensmönstret, d.v.s. samma mönster som återfinns i kroppen.

Vitt guld blir vitt gift
Trots att vår kropp bara behöver en liten mängd salt per dag, ca 0,2 gram, och att vi i snitt får i oss mellan 11–20 gram salt per dag, lider alltså de allra flesta av oss brist på salt. När saltmängden är mindre än 0,2 gram blir vi sugna på salt. Vi saknar helt enkelt de andra mineralerna som ska finnas i saltet. Därför är även de bästa mineralerna värdelösa om de inte görs tillgängliga för kroppens celler. För att kunna använda ett mineral måste vi få det i sitt organiska, joniska tillstånd, i perfekt balans med alla dess övriga relaterade beståndsdelar.
Biokemiskt sett är naturligt bergssalt och havssalt icke-aggressivt, till skillnad från bordssalt. Även om dessa salter har en underlägsen struktur jämfört med kristallsaltet är de att föredra jämfört med det vanliga bordssaltet eftersom de är naturligare produkter.
Bordssaltet identifieras däremot som ett gift av kroppen – en onaturlig substans som ska rensas bort så fort som möjligt. Eftersom kroppen, beroende på ålder, hälsa och kön, bara kan rensa ut 5–7 gram per dag blir summan en stor belastning för kroppen. I försöken att isolera överdosen av natriumklorid kommer vattenmolekyler att omringa och neutralisera natriumkloridmolekyler genom att jonisera dem till natriumjoner och kloridjoner.
Denna process kräver att kroppen använder intracellulärt vatten, vilket i sin tur resulterar i att cellerna torkar ut och dör, och att ett överskott av vätska i vävnaderna (ödem) uppstår. Detta är orsaken till att läkare ofta avråder från salt. För varje överskottsgram av natriumklorid behöver kroppen 23 gånger mer av sitt cellvatten för att neutralisera det.
Om halten av natriumklorid fortfarande är för hög uppstår i stället återkristallisering. Kroppen använder sig då av icke nedbrytbart animaliskt protein och producerar urinsyra som inte kan utsöndras, utan istället binder till natriumkloriden. Detta leder till bildning av nya kristaller som i sin tur sätter sig i ben och leder. Detta är enligt Hendel och Ferreira en bidragande orsak till olika former av reumatism, gikt och njur- och gallstensbesvär. Återkristalliseringen är alltså kroppens sätt att skydda celler och organ från oreparerbara skador som orsakats av för hög saltkonsumtion.

Detta var del 1 i en artikelserie om salt av Anna Tillberg. Del 2 kommer i nästa nummer.

Anna Tillberg är närings-och örtterapeut samt skribent på Näringsmedicinsk Tidskrift. Anna är verksam vid egna kliniken ÖrtAnna (www.ortanna.se) och kan nås på anna@ortanna.se

Tillbaka till Artikelindex>>